Icon หน้าแรก > สมุดบันทึก (ฺBlog) > Nursing Supervision > การนิเทศทางการพยาบาล
Icon ผู้ใช้งาน
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.82.77.50

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
Icon Who is online
US 54.82.x.x
Icon สถิติ
ทั่วไป
Page view ทั้งหมด32512
ผู้เข้าชมทั้งหมด1953
Users
สมาชิกทั้งหมด60
สมาชิกล่าสุด021504
DayHits
Today
10การนิเทศทางการพยาบาล
วันที่ 26/10/2012 03:57  ผู้เขียน admin  Hits 999  ภาษา Global
 การนิเทศทางการพยาบาล คือ กระบวนการในการทำงานร่วมกันของพยาบาลที่ใช้การนิเทศเสมือนการสื่อสารด้านมนุษยสัมพันธ์ให้คำแนะนำ แนะแนว และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Kron, 1981, p. 53) การนิเทศไม่ใช่ตำแหน่งหรืองานแต่เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Dynamic Process) ผู้นิเทศจะเป็นผู้ให้กำลังใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองของผู้รับการนิเทศด้วย (Mooth and Rituo, 1966, p. 10) มีความเห็นตรงกับ Perrodin (1964) ซึ่งมองว่าการนิเทศการพยาบาลคือวิธีการบริหารที่จะปรับปรุงการพยาบาลผู้ป่วย โดยให้ส่งเสริมขณะที่บางท่านให้ความหมายว่าการนิเทศทางการพยาบาลเป็นการบริหารงานที่ต้องมีการวางแผน (Planning) การจัดการ (Organizing) การอำนวยการ (Directing) การให้คำแนะนำ (Guiding) และการติดตามผล (Inspecting Result) ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง ward (1992 cited in Swansburg, 1990) 

 แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญในการนิเทศการพยาบาล
  1. ปรัชญาการนิเทศการพยาบาล คือ ความเป็นประชาธิปไตยในการทำงาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีเสรีภาพในการทำงานภายในขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของตน สำนึกและพยายามเข้าใจในความรับผิดชอบของผู้ร่วมงาน ทำให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิผลและเจริญก้าวหน้า ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมปลูกฝังความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยอาศัยการนิเทศ คำนึงถึงความแตกต่างของบุคคลสิทธิและเสรีภาพแต่ละบุคคลการสร้างสัมพันธ์ภาพโดยยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ และอาศัยหลักของความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีขอบเขตแห่งความสามารถ ที่จะทำให้ตนเจริญก้าวหน้า ผู้นิเทศต้องปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลดีและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
  2. จิตวิทยาการนิเทศการพยาบาล  ที่สำคัญผู้นิเทศต้องคำนึงถึงบุคลิกภาพเฉพาะของคนที่แตกต่างกันแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพแฝงของตนเอง ซึ่งผู้นิเทศต้องใช้ความสามารถหรือเทคนิคในการนิเทศแต่ละบุคคลแตกต่างกัน เช่น ลักษณะก้าวร้าว ลักษณะเปิดเผย  ลักษณะเก็บกด เป็นต้น โดยใช้ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก และของแมคเคลเรนด์
  3. สังคมวิทยาการนิเทศการพยาบาล คือต้องศึกษาถึงความต้องการของมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษนย์ ที่จะไม่หยุดอยู่กับที่เมื่อได้สิ่งที่ตนเองต้องการแล้วจะมีความต้องการสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ผู้นิเทศต้องศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ให้เข้าใจเพื่อจะได้ใช้เทคนิคต่างๆ ของการนิเทศได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยใช้ลำดับของความต้องการของมนุษย์ ของมาสโลว์  5 ระดับ คือ ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการการผูกพันธ์ในสังคม (Social Needs) ความต้องการการยอมรับ (Self-esteem) และความสำเร็จในชีวิต (Self-actualization)
  4. แนวทางการให้คำปรึกษาการนิเทศการพยาบาล  คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษา สามารถกระตุ้นให้ผู้รับการนิเทศสำรวจปัญหา และเข้าใจปัญหาที่แท้จริง และแก้ปัญหาได้ด้วยศักยภาพของตนเองตามทฤษฎีจอง Carl Rogers ซึ่งเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ตามหลักมนุษยนิยม (Humanistic Approach)  ทักษะที่สำคัญ ได้แก่ การสังเกต การตั้งคำถาม การให้กำลังใจ การให้ข้อมูล กับผู้ที่รับการนิเทศ
  5. ภาวะผู้นำ  เป็นกลไกที่ปรับเปลี่ยนสร้างเสริมได้จากพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออกโดยแต่ละบุคคล มีความสามารถ หรือสมรรถนะสำคัญต่อพฤติกรรมของกลุ่มหรือผู้อื่น คุณสมบัติผู้นำ ได้แก่ มีความชำนาญในการใช้เทคนิคปฏิบัติการพยาบาล เผชิญหน้าการจัดการความเสี่ยง  การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความเครียด การตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การสื่อสารการประสานสัมพันธ์  การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
  6.  กฎหมายที่สำคัญในการนิเทศการพยาบาลของบุคลากร 

Add Comment
Name
Email
 
 Copyright 2012 Bangkok Hospital Group Knowledge ManagementGo to top
MemHT Portal is a free software released under the GNU/GPL License by Miltenovik Manojlo